יום ג', ה’ באב תשע”ח
הרישום החל לפרטים במזכירות 03.6341948 בשעות 8:00-15:00